ŻYJ JEZUSEM
ŻYJ EWANGELIĄ
KOŚCIÓŁ
WZGÓRZE BRUNONA
Parafie św. Brunona i św. Kazimierza
Uroczystości milenijne 2010

W związku ze zmianą proboszcza skład rad parafialnych pozostał tymczasowo (od czasu ustanowienia nowych rad) przedłużony.

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

 

POWOŁANIE RADY, SKŁAD OSOBOWY I KADENCJA

1. Zgodnie z dekretem Biskupa Ełckiego z dnia 30 grudnia 1997 roku, proboszcz każdej parafii na terenie Diecezji Ełckiej ma obowiązek powołać Parafialną Radę Duszpasterską (PRD), której on sam przewodniczy.

2. Zadaniem PRD jest niesienie pomocy proboszczowi, z głosem doradczym, w jego posłudze duszpasterskiej.

3. Skład PRD ma odzwierciedlać, na ile to możliwe, przekrój społeczny całej parafii z uwzględnieniem struktury wieku, zawodu, stanu, wykształcenia, a nawet zamieszkania; w tym ostatnim przypadku, w parafiach miejskich, głównie większych liczebnie, winny być reprezentowane wszystkie okręgi czy dzielnice; w parafiach typowo wiejskich – w PRD winni zasiadać przedstawiciele wszystkich wsi.

4. Do PRD wchodzą z urzędu: proboszcz, wikariusze parafialni, rektor kościoła usytuowanego na terenie danej parafii oraz nauczyciel religii; gdy jest ich więcej, przedstawiciel przez nich wybrany zwykłą większością głosów.

5. Skład PRD z wyboru lub nominacji proboszczowskiej uzupełniają: przedstawiciele instytutu życia konsekrowanego, przedstawiciel świeckich parafian, którzy w powszechnym odczuciu całej wspólnoty parafialnej są godni takiej reprezentacji, przy czym głos decydujący w tej ocenie zawsze należy do proboszcza. Jeżeli swych przedstawicieli do PRD  wybierają sami parafianie, np. w poszczególnych dzielnicach lub wioskach, elekcję zatwierdza proboszcz po uprzedniej konsultacji z dziekanem.

6. Ilość członków PRD winna być dostosowana do wielkości i potrzeb parafii, nie może jednak liczyć mniej niż 10 i nie więcej niż 30 osób.

7. Powołanym członkom PRD nominacje wystawia proboszcz w następującym brzmieniu: „W oparciu o Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej, zatwierdzony przez Biskupa Ełckiego w dniu 30 grudnia 1997 roku niniejszym powołuję na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii  ……………. , w dekanacie  …………… , na okres 5-ciu lat. Życzę błogosławieństwa Bożego w wypełnianiu tej funkcji dla dobra naszej wspólnoty parafialnej”.

Miejscowość  ……………. , data  …………… , podpis proboszcza.

8. Ustalony przez proboszcza skład PRD zatwierdza dziekan, zaś w parafiach dziekańskich jednostką nadrzędną jest Kuria. Zatwierdzenie należy uzyskać przed wystawieniem nominacji dla poszczególnych członków.

9. Przed objęciem funkcji członkowie PRD obowiązani są złożyć na ręce proboszcza – podczas niedzielnej Mszy św. – przyrzeczenie: „Ja N.N. przyrzekam Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, iż powierzone mi  członkostwo w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej będę spełniał sumiennie w zgodzie z przepisami prawa kanonicznego. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelia, której dotykam moją ręką”. Formułę tę wypowiadają poszczególni członkowie osobno względnie powtarzają ją razem za proboszczem, po czym podchodzą do ołtarza, aby dotknąć Ewangelię i złożyć na niej  pocałunek.

10. Kadencja PRD trwa pięć lat. Ci sami członkowie mogą być powołani na następne kadencje. Dopuszcza się możliwość  przedłużenia kadencji PRD powagą proboszcza w składzie niezmienionym, uzyskawszy na to wcześniejszą zgodę dziekana. Wskazaną rzeczą byłoby, aby część PRD uległa odnowieniu, dając w ten sposób możliwość zasiadania w niej nowym członkom  parafii.

11. W uzasadnionych przypadkach proboszcz może odwołać członka PRD , zawiadamiając o tym dziekana i uzasadniając wobec niego swój zamiar. W parafiach dziekańskich należy odnieść tę sprawę do Kurii. Na rozwiązanie całej PRD w czasie trwania kadencji proboszcz musi uzyskać zgodę ordynariusza miejsca.

12. działalność PRD zostaje zawieszona z chwilą zawakowania parafii; nowy proboszcz – po kanonicznym objęciu urzędu – albo potwierdza dotychczasową PRD, albo na jej miejsce powołuje nową w ciągu trzech miesięcy, najpóźniej w ciągu pół roku.

 

KOMPETENCJA I DZIAŁALNOŚĆ RADY

13. Zgodnie z kan. 536 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego PRD jest z natury rzeczy organem doradczym proboszcza, na którym wyłącznie spoczywa odpowiedzialność za całość apostolstwa.

14. Do poszczególnych zadań PRD należy m.in.: pobudzanie i rozwijanie inicjatywy duszpasterskiej w parafii, wspomaganie kapłanów w dziele apostolskim oraz pracy katechetycznej, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii (wyjąwszy kwestie materialne parafii, ponieważ te wchodzą w kompetencje Parafialnej Rady Ekonomicznej), budzenie odpowiedzialności wśród innych parafian, zajmowanie się akcją charytatywną w parafii, głównie co się tyczy osób starych i chorych, rodzin wielodzietnych i rozbitych, zaniedbanych dzieci i młodzieży, docieranie do parafian stojących z dala od Kościoła, współdziałanie z proboszczem w realizowaniu podjętych decyzji, nigdy zaś wbrew jego woli.

15. PRD może omawiać sprawy materialno-gospodarcze  parafii wtedy, gdy mają one bezpośredni związek z duszpasterstwem (np. kościół i jego otoczenie, sale katechetyczne, pomoce do nauczania religii, itp.). Jednak dla dobra parafii wypada debatować nad nimi z Radą Ekonomiczną na wspólnym posiedzeniu.

16. Zwoływanie PRD należy do proboszcza, przynajmniej raz na kwartał, ustalenie porządku obrad oraz pisemne zaproszenie na wyznaczoną sesję wszystkich członków.

17. Przewodniczenie posiedzeniu PRD należy do proboszcza. Obrady odbywają się w urzędowych pomieszczeniach parafii.

18. PRD winna wybrać spośród siebie sekretarza, do którego należy sporządzanie protokołów z poszczególnych posiedzeń; protokół ma być odczytany i przyjęty na kolejnym posiedzeniu celem dokonania analizy podjętych uchwał pod kątem ich realizacji. W przypadku niewykonania postanowień, należy podać tego przyczyny. Księgę protokółów przechowuje się w archiwum parafialnym, która podlega wizytacji dziekańskiej i biskupiej.

19. Proboszcz podaje do wiadomości parafian informacje z posiedzeń PRD.

20. Sprawy sporne między PRD a proboszczem rozstrzyga w trybie zwyczajnym dziekan jako instancja nadrzędna; dziekan też czuwa nad tym, by działalność PRD na jego terenie prowadzona była zgodnie z potrzebami całego Kościoła diecezjalnego i ku jego pożytkowi. W przypadku różnicy stanowisk, jakie mogą zaistnieć na linii PRD – dziekan, należy odnieść się do ordynariusza miejsca, do którego należy ostateczna decyzja.

 

 

 

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ

 

POWOŁANIE RADY, SKŁAD OSOBOWY I KADENCJA

1. W każdej parafii proboszcz jest zobowiązany powołać Parafialną Radę Ekonomiczną (PRE), której głównym zadaniem jest wspieranie proboszcza przy podejmowaniu określonych czynności  natury ekonomicznej (kan. 537; 1280 KPK).

2. PRE składa się z trzech lub więcej osób, w zależności od wielkości parafii, odznaczających się prawością i, gdy tylko to możliwe, biegłością w sprawach gospodarczych.

3. Mając na uwadze wymogi p. 2, członków PRE wybiera sam proboszcz, po uprzedniej konsultacji z parafianami oddanymi Kościołowi i zatroskanymi o dobro całej wspólnoty parafialnej.

4. Ustalony przez proboszcza skład PRE winien uzyskać zatwierdzenie dziekana; dla PRE w parafii dziekańskiej aprobata należy do ordynariusza miejsca.

5. Przed objęciem funkcji członkowie PRE składają na ręce proboszcza – z reguły w czasie niedzielnej Mszy św. – następujące przyrzeczenie: „Ja N.N. przyrzekam Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, iż powierzony mi  mandat w Parafialnej Radzie Ekonomicznej wypełnię rzetelnie i sumiennie oraz w zgodzie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelia, której dotykam moją ręką”.

6. Kadencja PRE trwa pięć lat, jednakże po upływie tego czasu może ona sprawować swoje zadanie przez następne kadencje.

7. Z PRE są wykluczeni krewni i powinowaci proboszcza, choćby byli prawdziwymi ekspertami w sprawach ekonomicznych.

8. Członka PRE można odwołać w czasie trwania kadencji tylko w nadzwyczajnych i uzasadnionych przypadkach, zawiadamiając o ty dziekana i uzasadniając na piśmie swoją decyzję; dla parafii dziekańskiej jednostką nadrzędną w tej materii jest ordynariusz miejsca.

KOMPETENCJA I DZIAŁALNOŚĆ RADY

9. PRE jest organem doradczym i wspierającym proboszcza w sprawach ekonomiczno-finansowych parafii. Jej ustalenia mają być wskazaniami dla proboszcza. Gdyby proboszcz z nimi się nie zgadzał, zobowiązany jest swoje stanowisko odpowiednio uzasadnić.

10. Ponieważ w zakres kompetencji PRE wchodzi jedynie majątek ściśle kościelny, czyli stanowiący własność parafialną, PRE nie może ingerować w dobra, które przeznaczone są wyłącznie na utrzymanie proboszcza.

11. W imieniu PRE wszystkie czynności prawne załatwia sam proboszcz, który jej przewodniczy; proboszcz troszczy się również o to, aby dobra parafii były administrowane zgodnie z przepisami kan. 1281-1288 (por. też kan. 532).

12. PRE, oprócz zadań, jakie zostały jej zlecone przez Kodeks Prawa Kanonicznego w tytule „Dobra doczesne Kościoła”, zajmuje się w szczególności: budową nowych obiektów parafialnych względnie remontem starych, wyszukuje i zakupuje materiały budowlane, nadzoruje prace budowlane, pozyskuje środki finansowe, zajmuje się dzierżawą gruntów, ocenia projekty gospodarcze z możliwością ich realizacji, informuje proboszcza o społecznym odbiorze tych zamierzeń wśród parafian, opiniuje warunki pracy i płacy stałych i czasowych pracowników kościelnych, których angażuje proboszcz, doradza proboszczowi przy ich zwalnianiu i zatrudnieniu nowych itp.

13. W najszczególniejszy sposób powierza się PRE troskę o majątek kościelny na wypadek śmierci proboszcza oraz w wypadkach losowych, jak: pożar, powódź, kradzież, itp.; we wszystkich tych przypadkach podejmuje działania zabezpieczające.

14. W posiedzeniu PRE biorą też udział wikariusze, którzy za wiedzą i zgodą proboszcza mogą delegować spośród siebie swego przedstawiciela.

15. Do proboszcza należy zwoływanie PRE, przynajmniej dwa razy w roku; gdy wymaga tego potrzeba, sesje PRE mogą odbywać się częściej. Wszyscy członkowie PRE muszą być powiadomieni przez proboszcza o terminie posiedzenia i nań wezwani; obradom przewodniczy proboszcz według ustalonego wcześniej porządku. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej, chyba że z natury rzeczy wynika ich publiczny charakter. Celem sporządzania protokółów posiedzeń, PRE wybiera spośród siebie sekretarza; spisany przez niego protokół odczytuje się na następnym posiedzeniu PRE. Księga protokółów ma być przechowywana w archiwum parafialnym; podlega ona wizytacji biskupiej i dziekańskiej. Sprawy sporne pomiędzy PRE a jej przewodniczącym – proboszczem rozpatruje dziekan jako instancja nadrzędna; ordynariusz miejsca jako instancja ostateczna.

Porządek Mszy świętych

Porządek Mszy świętych (od 30 sierpnia 2020 r.)

W niedziele i święta:

 • 630
 • 800
 • 93o - z udziałem młodzieży
 • 1100 - suma
 • 1230 - z udziałem dzieci,
 • 1800

w dni powszednie:

 • 630
 • 1500 – w czwartki od niedzieli miłosierdzia do adwentu
 • 1800

w święta tzw. nienakazane:

 • 630
 • 1000
 • 1800

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej

WTOREK  : 16.30 - 17.30

CZWARTEK : 16.30 - 17.30

SOBOTA : 08.30 - 09.30

 

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny:

 

505-103-581

(Ks.Paweł Zaskowski - wikariusz)

Kontakt

Parafia rzymsko-katolicka

św. Brunona

Biskupa i Męczennika

ul. Pionierska 14

11 - 500 Giżycko

Ksiądz Zbigniew Chmielewski

tel.: 531 533 685